Europa möter framtiden

YHArtikelförfattare:

Stefan Skimutis, projektledare,
Myndigheten för Yrkeshögskolan

EU:s strategi för att möta framtidens utmaningar som exempelvis hållbar utveckling, utanförskap och arbetslöshet är bl.a. synliggöra och erkänna kvalifikationer som människor kan erövra på olika sätt. Med kvalifikationer menas de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en person har inom ett visst område.

Ett ramverk för kvalifikationer har därför tagits fram och utvecklats med stöd av EU-kommissionen. Ramverket – EQF (det europeiska kvalifikationsramverket) – har erkänts av 34 länder och en rekommendation undertecknades av ländernas utbildningsministrar i juni 2008. Tanken med ramverket är att synliggöra ländernas utbildningssystem för varandra, öka mobiliteten inom EU samt att uppmuntra till det livslånga lärandet.

Hur en person har lärt sig något är mindre intressant än vad personen faktiskt kan efter en lärprocess
Det europeiska kvalifikationsramverket erkänner alla sätt av lärande, dvs både det lärande som sker i utbildningssystemet, lärandet som sker i arbetslivet och det lärande som sker på egen hand t ex i hemmet. Lärandet i ramverket fokuserar alltså på lärande resultatet – Learning Outcomes.

I Sverige har Myndigheten för yrkeshögskolan av regeringen utsetts till landets nationella samordningspunkt för EQF
Myndigheten har fått uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt ramverk för kvalifikationer – NQF, koppla förslaget till NQF till det offentliga utbildningssystemet samt referera Sveriges NQF till det europeiska EQF. I det arbetet har myndigheten haft en så bred kontaktyta med så många intressenter som möjligt.

Den 7 juni 2011 redovisade myndigheten till regeringen ett förslag till NQF
Förslaget baseras på en koppling till det svenska utbildningssystemet och ligger på den webbplats som myndigheten tagit framför NQF/EQF i Sverige www.eqfinfo.se.

Nästa steg är att ta fram en modell som gör det möjligt för kvalifikationer som erhålls utanför det offentliga utbildningssystemet att ansluta sig till NQF. Förslag på hur en sådan modell kan gestaltas finns också publicerat på webbplatsen www.eqfinfo.se.

Arbetet med EQF och NQF befinner sig både i Sverige och i Europa i ett mycket intensivt skede

  • Under 2011 kommer 22 länder att lämna in sina rapporter där man refererar sitt nationella kvalifikationsramverk NQF mot det europeiska EQF. Sverige kommer att lämna in sin referensrapport under 2012.
  • Innan 2012 utgång ska alla 34 länder som undertecknat rekommendationen vara klar med sin referensrapport. Det är först när referensrapporterna är på plats som man kan se om de mål som är uppsatta för ramverket kommer att uppnås.

Ett område där vi redan nu ser att länderna gör olika bedömningar är hur de tre översta nivåerna 6,7 och 8 ska hanteras. Här har en del länder valt att reservera nivåer 6-8 enbart för akademiska kvalifikationer, medan andra länder valt att skapa ett ramverk (NQF) som på alla nivåer är öppet för alla typer av kvalifikationer.

EQF Nivå 5 - 8

EQF Nivå 5 - 8. Källa: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande
(Klicka på bilden för att öppna som PDF)


Att länder gör olika bedömningar inom vissa områden, som illustreras ovan, kan få konsekvenser för hur ramverket tas emot av olika intressenter och hur användbart ramverket kommer att bli. Vilka konsekvenser blir och hur dessa kommer att påverka EQF:s utveckling är svårt idag att sia om men det kommer att ta tid innan EQF har förankrats och får det genomslag och påverkan inom arbetslivet och på utbildningssystemet som ramverket är tänkt att ha.